Publikacije, gradivaPredstavitvena brošura projekta (2021)
Andreja Bizjak, Peter Čakš, Darinka Verdonik, Špela Antloga, Sandi Majninger, Mira Krajnc Ivič, Natalija Ulčnik, 2021: Slovenščina na dlani – interaktivno učno e-okolje

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/slovenscina_na_dlani_brosura.pdf


Promocijski plakat(2021)


Slovenščina na dlani 1 (2018)

Monografija je nastala v okviru projekta Slovenščina na dlani, pri katerem pripravljamo interaktivno učno e-okolje za slovenščino, ki se bo primarno uporabljalo na osnovnih in srednjih šolah, po zaključenem projektu pa bo prosto dostopno tudi širši javnosti. Projekt združuje strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij (slovenistika, jezikoslovje, didaktika, jezikovne tehnologije, programiranje), tesno sodelovanje pa smo razvili tudi z učiteljicami in učitelji slovenščine ter učenkami in učenci oz. dijakinjami in dijaki iz 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Spodbujamo jih k aktivni vlogi pri zasnovi e-okolja, zanje pa pripravljamo tudi izobraževanja. V sklop slednjega sodi ta monografija, ki ponuja strokovne novosti in odgovore na zanimiva vprašanja, npr. katere so naše priljubljene besede, kako nastajajo nove besede, zakaj je pomembno, da se učimo o frazemih in pregovorih, kako lahko obravnavamo besedilo, zakaj je pomembna bralna pismenost, kako lahko pridemo do znanja, kateri tipi nalog se pojavljajo v e-gradivih, kako nastane besedilni korpus, kakšna je funkcija programerja pri pripravi e-okolja. Prinaša tudi informacije o projektnih aktivnostih in odzivih na prve rezultate našega dela. Monografija z nakazanim številčenjem v naslovu napoveduje nadaljevanje tako zastavljenega dela in obenem izraža željo po preraščanju v publikacijo, v kateri bi strokovne prispevke objavljali tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz prakse.

Dostopno na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341


Slovenščina na dlani 2 (2019)

Monografija predstavlja nadaljevanje publikacije Slovenščina na dlani 1, izdane v letu 2018. Prvi del prinaša rezultate projekta Slovenščina na dlani, ki ga v času od leta 2017 do leta 2021 izvajamo na Univerzi v Mariboru. Predstavljena je idejna zasnova učnega e-okolja, in sicer z vidika uporabniške izkušnje učitelja ter učenca. Ker bo e-okolje vsebovalo vaje in naloge s področja pravopisa, slovnice, frazeologije in besedil, so podane možnosti priprave vaj z ozirom na učni načrt in postopke avtomatizacije. Pri frazeologiji bomo ob nalogah ponudili tudi slovarske opise izbranih enot, zato je predstavljeno, katerih 100 frazemov in 100 pregovorov smo izbrali za natančnejšo obravnavo. Pojasnjeno je tudi, katera znanja bodo učeči se usvajali s pomočjo zbirke besedil, ki smo jo poimenovali BERTA. V drugem delu najdemo članke učiteljic slovenščine, ki sodelujejo v projektu. Na podlagi svojih izkušenj z učenci in dijaki predstavljajo izvirne ideje za obravnavo slovnice, leksikologije, frazeologije in besedilnih vrst ter izpostavljajo učinkovite učne metode, s katerimi so uspele osnovno- in srednješolce navdušiti za učenje in raziskovanje slovenščine. Na podlagi člankov ugotavljamo, da je mogoče vsako, tudi na videz suhoparno učno snov, učencem predstaviti kot izziv in jih s tem spodbuditi k ustvarjalnosti ter iskanju drugačnih rešitev.

Dostopno na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447


Slovenščina na dlani 3 (2021)

Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila), ki temeljijo na zajemanju primerov iz aktualnih in avtentičnih besedil. Dodane so tudi nazorne razlage, ki jih lahko učeči se uporabljajo kot pomoč pri reševanju nalog ali v obliki samostojnega jezikovnega priročnika. Prispevki, vključeni v monografijo, podrobneje predstavljajo ozadje priprave vaj in nalog, podajajo koncept priprave razlag, se dotikajo pomena frazeološke kompetence in predstavljajo zanimive rezultate anketiranja o pomenu frazemov, prikažejo pa tudi načrtovano notranjo evalvacijo e-okolja ter ovrednotijo e-okolje v kontekstu prožnih oblik učenja in poučevanja. S tem je strokovni javnosti omogočen vpogled v razvoj in izvajanje posameznih faz priprave učnega e-okolja, ki se bo od leta 2021 lahko uporabljalo za obogatitev pouka slovenščine.

Dostopno na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545


Slovenščina na dlani 4 (2021)

Monografija v prvem delu prinaša znanstvene, v drugem delu pa strokovne prispevke o razvoju in rabi jezikovnih virov in učnih e-okolij za jezikovni pouk slovenščine. V izhodišče postavlja digitalizacijo v jezikoslovju in nove možnosti poučevanja slovenščine ter nakazuje smernice razvoja učnih gradiv. Izpostavljeni so najnovejši jezikovni viri, ki lajšajo učenje ter poučevanje slovenščine, npr. Vejice 1.0, Jezikovni sledilnik 1.0, Sloleks 2.0, SPiPP, nekateri med njimi pa učinkovito izkoriščajo tudi igrifikacijske elemente, npr. Igra besed. V središču zanimanja je inovativno učno e-okolje Slovenščina na dlani, njegova priprava in specifike vsebinskih sklopov. Analiziran je tudi vpliv informativne literature v učnih e-virih na razvoj bralne pismenosti. Monografija se zaokrožuje z razmislekom o pomenu večjezičnosti in osebne raznojezičnosti v digitalni dobi ter s prikazom inovativnih didaktičnih pristopov, ki jih je v epidemioloških razmerah spodbudila povečana raba sodobnih tehnologij.

Dostopno na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615


Izobraževanje: Slovenščina na dlani: Idejna zasnova učnega e-okolja, Prototip učnega e-okolja, december 2017 (namen: predstaviti zasnovo inovativnega interaktivnega učnega e-okolja, namenjenega bogatitvi pouka slovenščine, in preizkusiti delovanje prototipa)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_dec.-2017.pdf


Natalija Ulčnik: Frazeologija v e-gradivih za pouk slovenščine (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Natalija-Ulcnik_Frazeologija-v-e-gradivih_Slavofaz-2018.pdf


Mira Krajnc Ivič: Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih – besedilnovrstni vidik (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT_FE_mali_oglas_in_horoskop.pdf


Vida Jesenšek: Frazeologija prvega in drugega/tujega jezika: S kontrastivnimi pristopi do sinergijskih učinkov v jezikovnem izobraževanju, (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Jesensek_Slavofraz_2018.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: III. FRIDA, oktober 2018 (namen: predstaviti aktivnosti za korpus FRIDA – FRazemi In pregovori na DlAni)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-2018.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: Gradivo za sklop FRIDA, oktober 2018 (namen: reševanje praktičnih primerov)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Gradivo-za-sklop-FRIDA_oktober-2018.pdf


Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Mednarodna znanstvena konferenca Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, oktober 2018

Dr. Simona Pulko, dr. Melita Zemljak Jontes: Different – Attractive (Innovative Didactic Approaches to Teaching and Learning Slovene)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/DrugacnoPrivlacnoAnglesko.pdf

Dr. Alenka Valh Lopert, dr. Mihaela Koletnik: Question Types in Current E-learning Materials for Slovene as a Mother Tongue
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2018.pdf


Izobraževanje: Poučevanje slovenščine – kako izstopiti iz povprečja, april 2019 (namen: predstaviti igro vlog kot izkustveno metodo poučevanja pri jezikovnem pouku slovenščine)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_25_4_2019_Tanja_Brcic_Petek.pdf


Članki s konference Slavofraz 2018 (na kateri so sodelovale prof. dr. Vida Jesenšek, izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič in izr. prof. dr. Natalija Ulčnik) so objavljeni v e-publikaciji Frazeologija, učenje i poučavanje (ur. Ž. Macan, 2019).


Članek avtoric izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert in red. prof. dr. Mihaele Koletnik E-learning materials for the Slovene language in elementary schools (6th-9th grade), objavljen v Reviji za elementarno izobraževanje, je dostopen na: http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf.


Mihaela Koletnik, Alenka Valh Lopert: E-LEARNING MATERIALS FOR THE SLOVENE LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS (predstavitev na didaktični konferenci v Olomucu na Češkem, oktober 2019). Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf.


Gradivo za izobraževanje 2019:

Ankete: Pomeni frazemov, Primeri besedil z nalogami


Gradivo za popestritev pouka slovenščine:


Natalija Ulčnik: Projekt Slovenščina na dlani, poročilo, objavljeno v reviji Slavia Centralis (2019, letnik XII, številka 2), je dostopno na: http://www.ff.um.si/dotAsset/79468.pdf.


Gradivo za izobraževanje 2020:


Simona Pulko, Natalija Ulčnik: Strategije na področju prožnih oblik učenja (maj 2020)


Darinka Verdonik, Simona Majhenič, Špela Antloga, Sandi Majninger, Marko Ferme, Kaja Dobrovoljc, Simona Pulko, Mira Krajnc Ivič, Natalija Ulčnik: Uporaba jezikovnotehnoloških virov in postopkov pri razvoju učnega e-okolja Slovenščina na dlani, prispevek, predstavljen na konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika; september 2020. Članek in posnetek predstavitve sta dostopna na povezavi: http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2020/zbornik/.


Natalija Ulčnik: Predstavitev učnega e-okolja Slovenščina na dlani ob Mednarodnem dnevu slovarjev 2020 (oktober 2020).


Natalija Ulčnik, Tanja Brčić Petek, Mira Krajnc Ivič, Simona Pulko, Darinka Verdonik: Popestritev pouka s Slovenščino na dlani (predstavitev na 10. mednarodni znanstveni konferenci EDUvision , december 2020)


Nina Horvat: Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine (september 2021).


Peter Avbar in Petra Kodre: IKT – učiteljevo nepogrešljivo učno orodje (2021).


Gradiva za Usposabljanje učiteljic in učiteljev (februar in marec 2022, PPU):

 


Natalija Ulčnik: Predstavitev e-okolja v okviru Slavističnega društva Maribor (MS Teams, 14. 12. 2022).


Natalija Ulčnik, Matej Meterc, Vida Jesenšek: Predstavitev vsebinskega sklopa Frazemi in pregovori na frazeološkem delovnem srečanju (Ljubljana, 16. 12. 2022).


Natalija Ulčnik: Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v projektu Slovenščina na dlani (2022).
Natalija Ulčnik: Zaključno poročilo o doseganju rezultatov projekta Slovenščina na dlani (2023).