Publikacije, gradiva

Slovenščina na dlani 1 (2018)

Monografija je nastala v okviru projekta Slovenščina na dlani, pri katerem pripravljamo interaktivno učno e-okolje za slovenščino, ki se bo primarno uporabljalo na osnovnih in srednjih šolah, po zaključenem projektu pa bo prosto dostopno tudi širši javnosti. Projekt združuje strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij (slovenistika, jezikoslovje, didaktika, jezikovne tehnologije, programiranje), tesno sodelovanje pa smo razvili tudi z učiteljicami in učitelji slovenščine ter učenkami in učenci oz. dijakinjami in dijaki iz 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Spodbujamo jih k aktivni vlogi pri zasnovi e-okolja, zanje pa pripravljamo tudi izobraževanja. V sklop slednjega sodi ta monografija, ki ponuja strokovne novosti in odgovore na zanimiva vprašanja, npr. katere so naše priljubljene besede, kako nastajajo nove besede, zakaj je pomembno, da se učimo o frazemih in pregovorih, kako lahko obravnavamo besedilo, zakaj je pomembna bralna pismenost, kako lahko pridemo do znanja, kateri tipi nalog se pojavljajo v e-gradivih, kako nastane besedilni korpus, kakšna je funkcija programerja pri pripravi e-okolja. Prinaša tudi informacije o projektnih aktivnostih in odzivih na prve rezultate našega dela. Monografija z nakazanim številčenjem v naslovu napoveduje nadaljevanje tako zastavljenega dela in obenem izraža željo po preraščanju v publikacijo, v kateri bi strokovne prispevke objavljali tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz prakse.

Dostopno na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341


Slovenščina na dlani 2 (2019)

Monografija predstavlja nadaljevanje publikacije Slovenščina na dlani 1, izdane v letu 2018. Prvi del prinaša rezultate projekta Slovenščina na dlani, ki ga v času od leta 2017 do leta 2021 izvajamo na Univerzi v Mariboru. Predstavljena je idejna zasnova učnega e-okolja, in sicer z vidika uporabniške izkušnje učitelja ter učenca. Ker bo e-okolje vsebovalo vaje in naloge s področja pravopisa, slovnice, frazeologije in besedil, so podane možnosti priprave vaj z ozirom na učni načrt in postopke avtomatizacije. Pri frazeologiji bomo ob nalogah ponudili tudi slovarske opise izbranih enot, zato je predstavljeno, katerih 100 frazemov in 100 pregovorov smo izbrali za natančnejšo obravnavo. Pojasnjeno je tudi, katera znanja bodo učeči se usvajali s pomočjo zbirke besedil, ki smo jo poimenovali BERTA. V drugem delu najdemo članke učiteljic slovenščine, ki sodelujejo v projektu. Na podlagi svojih izkušenj z učenci in dijaki predstavljajo izvirne ideje za obravnavo slovnice, leksikologije, frazeologije in besedilnih vrst ter izpostavljajo učinkovite učne metode, s katerimi so uspele osnovno- in srednješolce navdušiti za učenje in raziskovanje slovenščine. Na podlagi člankov ugotavljamo, da je mogoče vsako, tudi na videz suhoparno učno snov, učencem predstaviti kot izziv in jih s tem spodbuditi k ustvarjalnosti ter iskanju drugačnih rešitev.

Dostopno na: http://testomp.press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447


Izobraževanje: Slovenščina na dlani: Idejna zasnova učnega e-okolja, Prototip učnega e-okolja, december 2017 (namen: predstaviti zasnovo inovativnega interaktivnega učnega e-okolja, namenjenega bogatitvi pouka slovenščine, in preizkusiti delovanje prototipa)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_dec.-2017.pdf


Natalija Ulčnik: Frazeologija v e-gradivih za pouk slovenščine (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Natalija-Ulcnik_Frazeologija-v-e-gradivih_Slavofaz-2018.pdf


Mira Krajnc Ivič: Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih – besedilnovrstni vidik (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT_FE_mali_oglas_in_horoskop.pdf


Vida Jesenšek: Frazeologija prvega in drugega/tujega jezika: S kontrastivnimi pristopi do sinergijskih učinkov v jezikovnem izobraževanju, (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Jesensek_Slavofraz_2018.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: III. FRIDA, oktober 2018 (namen: predstaviti aktivnosti za korpus FRIDA – FRazemi In pregovori na DlAni)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-2018.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: Gradivo za sklop FRIDA, oktober 2018 (namen: reševanje praktičnih primerov)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Gradivo-za-sklop-FRIDA_oktober-2018.pdf


Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Mednarodna znanstvena konferenca Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, oktober 2018

Dr. Simona Pulko, dr. Melita Zemljak Jontes: Different – Attractive (Innovative Didactic Approaches to Teaching and Learning Slovene)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/DrugacnoPrivlacnoAnglesko.pdf

Dr. Alenka Valh Lopert, dr. Mihaela Koletnik: Question Types in Current E-learning Materials for Slovene as a Mother Tongue
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2018.pdf


Izobraževanje: Poučevanje slovenščine – kako izstopiti iz povprečja, april 2019 (namen: predstaviti igro vlog kot izkustveno metodo poučevanja pri jezikovnem pouku slovenščine)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_25_4_2019_Tanja_Brcic_Petek.pdf


Članki s konference Slavofraz 2018 (na kateri so sodelovale prof. dr. Vida Jesenšek, izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič in izr. prof. dr. Natalija Ulčnik) so objavljeni v e-publikaciji Frazeologija, učenje i poučavanje (ur. Ž. Macan, 2019).


Članek avtoric izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert in red. prof. dr. Mihaele Koletnik E-learning materials for the Slovene language in elementary schools (6th-9th grade), objavljen v Reviji za elementarno izobraževanje, je dostopen na: http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf.


Mihaela Koletnik, Alenka Valh Lopert: E-LEARNING MATERIALS FOR THE SLOVENE LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS (predstavitev na didaktični konferenci v Olomucu na Češkem, oktober 2019). Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf.


Gradivo za izobraževanje 2019:

Ankete: Pomeni frazemov, Primeri besedil z nalogami


Gradivo za popestritev pouka slovenščine:


Natalija Ulčnik: Projekt Slovenščina na dlani, poročilo, objavljeno v reviji Slavia Centralis (2019, letnik XII, številka 2), je dostopno na: http://www.ff.um.si/dotAsset/79468.pdf.


Gradivo za izobraževanje 2020:


Simona Pulko, Natalija Ulčnik: Strategije na področju prožnih oblik učenja (maj 2020)


Darinka Verdonik, Simona Majhenič, Špela Antloga, Sandi Majninger, Marko Ferme, Kaja Dobrovoljc, Simona Pulko, Mira Krajnc Ivič, Natalija Ulčnik: Uporaba jezikovnotehnoloških virov in postopkov pri razvoju učnega e-okolja Slovenščina na dlani, prispevek, predstavljen na konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika; september 2020. Članek in posnetek predstavitve sta dostopna na povezavi: http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2020/zbornik/.