Dobrodošli na predstavitveni strani projekta Slovenščina na dlani!

Cilj projekta Slovenščina na dlani je bil izdelati interaktivno učno e-okolje za učenje slovenščine kot maternega jezika. Projekt se je začel avgusta 2017 in je trajal do septembra 2021. Sofinancirala sta ga Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je na Univerzi v Mariboru. Sodelovale so Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Od avgusta 2022 do decembra 2023 poteka projekt Slovenščina na dlani 2 – nadgradnja učnega e-okolja, katerega cilji so: 1) nadgradnja funkcionalnosti e-okolja, 2) nadgradnja vsebin in 3) promocija e-okolja. Projekt se prav tako izvaja na Univerzi v Mariboru, in sicer v sodelovanju Filozofske fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Naložbo financira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo).

RAZIŠČI NOVO SPLETIŠČE

Slovenščina na dlani je inovativno interaktivno učno e-okolje, namenjeno uporabi v šolah pri učenju slovenščine, pa tudi za vse zainteresirane zunanje uporabnike. Pri izdelavi orodja uporabljamo najsodobnejše jezikovne tehnologije, da bi presegli omejitve obstoječih e-okolij za slovenščino. Slovenščina na dlani ni enostaven prenos zasnove delovnega zvezka na papirju v elektronsko obliko. Zasnovano je tako, da izkorišča prednosti digitalnega medija:

  • je visoko avtomatizirano in za določene sklope omogoča skoraj neomejeno število primerov za posamezne vaje,
  • se samodejno prilagaja potrebam vsakega posameznega uporabnika,
  • je interaktivno, saj uporabniku samodejno sproti daje informacije o njegovi uspešnosti in ga samodejno usmerja med nalogami,
  • izkorišča igričarski element računalniškega okolja za motivacijo (s poudarkom na točkovanju in nagrajevanju doseženih točk).

Osrednji uporabniki e-okolja Slovenščina na dlani so osnovnošolci od šestega razreda in srednješolci. To so uporabniki, ki so sposobni tvoriti daljša besedila, a še potrebujejo dodano urjenje jezikovnega izražanja in razumevanja besedil. Prav tovrstno urjenje jim omogoča e-okolje Slovenščina na dlani.

E-okolje Slovenščina na dlani ponuja vaje iz štirih vsebinskih sklopov: (1) pravopis, (2) slovnica, (3) frazemi in pregovori ter (4) besedila. V posebnem sklopu ‘Znanje’ pa so zbrane podporne razlage in vsebine.

 

VSTOP V E-OKOLJE


 

Pravopis in slovnica

V sklopih pravopisa in slovnice urijo učenci veščine pravilnega pisanja v knjižnem jeziku. Teme so izbrane tako, da pokrivajo najpogostejše pravopisne in slovnične napake učencev. Določene so bile na podlagi analize korpusa Šolar, ki vsebuje spise učencev v šoli in popravke, ki so jih v spisih naredili učitelji. Dodatno so bile teme dopolnjene na podlagi ankete med učitelji, katere napake najpogosteje opažajo pri učencih.

Vaje iz pravopisa in slovnice so zasnovane tako, da lahko učenci tudi brez vodenja učitelja sami uporabljajo e-okolje. S tem jim omogočimo čim bolj samostojno uporabo e-okolja, hkrati pa tudi razbremenimo učitelja. E-okolje zato vključuje:

  • visoko stopnjo avtomatizacije in individualizacije vaj (računalnik uporabnika vodi skozi vaje tako, da uporabnik hitro zaključi tiste vsebine, ki jih obvlada, ter več časa vadi vsebine, kjer ima pomanjkljivo znanje),
  • avtomatsko povratno informacijo o uspešnosti opravljenih vaj (uporabniku ni treba čakati na učiteljeve popravke, ampak mu to informacijo sproti prikazuje računalnik).

Za izvedbo vaj se opiramo na korpus besedil. Zbrana so bila lektorirana besedila ustrezne jezikovne kakovosti iz tematik, ki so mladim zanimive – korpus MAKS. Na podlagi teh besedil so bili definirani računalniški algoritmi, s pomočjo katerih izberemo ustrezne primere povedi iz korpusa ter jih uporabimo za izvajanje vaj.

Vaje iz slovnice in pravopisa so v celoti avtomatizirane in se prilagajajo potrebam posameznega uporabnika. Razdelje so v tri zahtevnostne stopnje: osnovno, srednjo in zahtevno. Na osnovni stopnji uporabnik prepoznava napake (npr. z izbiranjem, iskanjem, označevanjem pravilnega odgovora). Pri srednje zahtevnih nalogah mora uporabnik napake ne samo prepoznati, ampak tudi odpraviti (npr. s popravljanjem, premikanjem, vstavljanjem). Najzahtevnejše naloge pa od uporabnika zahtevajo tudi, da ve, zakaj je neka rešitev pravilna ali napačna.

Če ima učenec težave pri reševanju vaj, lahko prek ikone za pomoč prikliče razlago, ki sodi k določeni vaji in ki mu pomaga najti pravilno rešitev.

 

Frazemi in pregovori

Frazemi in pregovori predstavljajo pomemben del jezika, ki se pogosto aktualizira, prenavlja in izrablja v oglaševalske in druge namene. Kljub temu jim je v učnih načrtih in posledično tudi v procesu izobraževanja namenjena le majhna pozornost.  V projektu Slovenščina na dlani smo skušali ta primanjkljaj odpraviti.

Naše izhodišče je, da frazemi in pregovori ob ustreznem didaktičnem pristopu predstavljajo velik izziv in motivacijo za učenje/poučevanje. Gre za enote, ki lahko bistveno izboljšajo jezikovne zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja ter motivirajo za vseživljenjsko učenje in raziskovanje.

V tem sklopu učnega e-okolja smo pripravili celostno obravnavo frazemov in pregovorov, prilagojeno ciljnim uporabnikom. Na podlagi analiz poznavanja, rabe in pogostosti smo najprej izbrali 100 frazemov in 100 pregovorov ter zanje skladno s sodobnimi leksikografskimi načeli pripravili celovite slovarske opise. Nato smo zasnovali raznovrstne naloge, s pomočjo katerih bodo učenci to področje podrobneje spoznavali in utrjevali. Naloge so vezane na podobo, pomen, rabo in slovarski opis frazemov ter pregovorov. Ob nalogah imajo uporabniki na voljo tudi pomoč v obliki razlag. Te so zasnovane kot odgovori na vprašanja, ki bi se uporabnikom utegnila porajati ob reševanju, npr. kaj je značilno za frazeme, po čem se frazemi in pregovori razlikujejo, kaj je varianta pregovora.

 

Besedila

Povprečni uporabnik jezika pozna med 1600 in 2000 besedilnih vrst ali njihovih različic. Iz te skoraj nepopisne množice besedil smo v projektu Slovenščina na dlani izluščili tiste, ki jih v procesu izobraževanja in kasneje v življenju najpogosteje ustvarjamo (pišemo, govorimo) ali interpretiramo (beremo, poslušamo). Izbrali smo 29 besedilnih skupin, med drugimi pritožbo, novico, vremensko napoved, telefonski pogovor, govorni nastop, prijavnico, življenjepis, opis postopka, poljudnoznanstveni prispevek. Za vsako besedilno skupino smo zbrali več avtentičnih primerov besedil. Poleg prototipskih primerov je vključenih tudi nekaj inovativnih, saj je tudi za vsakodnevne komunikacijske položaje značilna ustvarjalnost.

Vaje in naloge iz interpretacije in tvorjenja besedila temeljijo na zbranih primerih besedil. Skozi vaje uporabniki e-okolja razvijajo kritični odnos do vsebine besedila, spoznavajo oblikovne in pomenske značilnosti posamezne besedilne vrste in besedila ter tako razvijajo sporazumevalno jezikovno zmožnost.

 

Razlage

Vsi štirje sklopi vaj in nalog (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori, besedila) so opremljeni s številnimi razlagami jezikovnih pojavov, pravil oz. jezikovnih vsebin nasploh. Te razlage so dostopne kot pomoč pri posameznih vajah. Omogočili pa smo tudi brskanje po njih. V ta namen smo jih združili v posebno bazo znanja, ki je dostopna pod posebnim zavihkom e-okolja (Znanje).

 

Igrifikacija

Da bi uporabnike čim bolj motivirali za delo z e-okoljem Slovenščina na dlani, smo skušali celotno okolje tudi ustrezno igrificirati. Pri tem smo upoštevali velik starostni razpon uporabnikov. Zavedali smo se nevarnosti, da lahko igrifikacijski modni trendi čez nekaj let zastarijo. Prav tako je pomembno, da igrifikacijski element ne prevlada in ne ovira učenja. Ob upoštevanju teh dejavnikov smo izbrali nevtralno, nevsiljivo oblikovanje, ki ne preusmerja pozornosti uporabnika od vsebine k obliki. Kot osrednjo igrifikacijsko lastnost smo ohranili zbiranje točk in nagrajevanje doseženih rezultatov z medaljami. V povratni informaciji uporabniku o njegovi uspešnosti so podprte možnosti primerjanja trenutnega dosežka z lastnimi predhodnimi dosežki, dosežki drugih uporabnikov oz. primerjanja dosežkov med skupinami uporabnikov.