Dobrodošli na predstavitveni strani projekta Slovenščina na dlani!

Projekt Slovenščina na dlani je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Izvajati se je začel avgusta 2017. Sofinancirata ga Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvajamo pa ga na Univerzi v Mariboru v sodelovanju Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Trajal bo do konca septembra 2021.

Namen projekta je izdelati inovativno interaktivno učno e-okolje, namenjeno bogatitvi pouka slovenskega jezika. Z uporabo najsodobnejših jezikovnih tehnologij skušamo preseči omejitve obstoječih e-okolij za slovenščino, tako da ne gre več samo za prenos zasnove delovnega zvezka v elektronsko obliko, ampak za e-okolje, ki:

  • je visoko avtomatizirano in za določene sklope omogoča skoraj neomejeno število primerov za posamezne vaje,
  • se samodejno prilagaja potrebam vsakega posameznega uporabnika,
  • je interaktivno, saj uporabniku samodejno sproti daje informacije o njegovi uspešnosti in ga samodejno usmerja med nalogami,
  • izkorišča igričarski element računalniškega okolja za motivacijo.

Osrednja ciljna skupina so osnovnošolci od šestega razreda in srednješolci – torej uporabniki, ki so sposobni tvorjenja daljših besedil, a s primanjkljaji v jezikovnem izražanju in razumevanju zlasti neumetnostnih besedil. Prav na te primanjkljaje v jezikovnem izražanju in razumevanju besedil smo usmerjeni v  učnem e-okolju Slovenščina na dlani.

E-okolje bo razdeljeno na pet vsebinskih sklopov. Poimenovanje vsakega sklopa smo vezali na frazem ali pregovor, ki ponazarja njegovo vsebino. Krovni slogan je Slovenščino poznam kot lastno dlan.

Pravopis in slovnica

Vaje v sklopu pravopisa in slovnice izhajajo iz cilja, da omogočajo urjenje tistih znanj, ki se pri učencih kažejo kot šibke točke pri pisanju besedil ter zaradi katerih delajo pravopisne in slovnične napake.

Naslednji cilj je, da so vaje zasnovane tako, da lahko učenci tudi brez poseganja in vodenja učitelja sami uporabljajo e-okolje. S tem jim omogočimo čim bolj samostojno uporabo e-okolja, po drugi strani pa tudi razbremenimo učitelja. E-okolje bo zato vključevalo:

  • visoko stopnjo avtomatizacije in individualizacije vaj (računalnik bo uporabnika vodil skozi vaje, tako da bo hitro prešel tiste teme, ki jih obvlada, ter več časa posvetil svojim šibkim točkam),
  • avtomatsko povratno informacijo o uspešnosti opravljenih vaj (uporabniku ni treba čakati na učiteljeve popravke, ampak mu to informacijo sproti prikazuje računalnik).

Za izvedbo vaj se opiramo na korpus besedil. Zbrana bodo lektorirana besedila ustrezne jezikovne kakovosti iz tematik, ki so mladim zanimive. Na podlagi teh besedil bodo definirani računalniški algoritmi, ki bodo sami izbirali ustrezne primere povedi iz korpusa ter jih prikazovali za izvajanje vaj. Vaje iz slovnice in pravopisa bodo pretežno take, da bodo v celoti avtomatizirane in da se bodo prilagajale potrebam vsakega posameznega uporabnika. To nam omogočajo vaje:

  • vstavljanja (npr. vejic, ločil pri premem govoru, ustreznih besed, pravilnih besednih oblik),
  • popravljanja napak (npr. pri rabi male/velike začetnice, pisanju skupaj/narazen, pri napačni obliki glagola ali samostalnika).

Vaje bodo opremljene z razlagami, npr. zakaj mora na določenih mestih stati vejica, zakaj je neka besedna oblika ustrezna in druga ne ipd. Razvrščene bodo po težavnosti. Učenec vsako temo začne z lažjimi primeri in prepoznavanjem problema, na koncu pa lahko tudi sam vnaša razlage, jih primerja z obstoječimi razlagami v učnem e-okolju ter z razlagami v drugih e-virih.

Frazemi in pregovori

Frazemi in pregovori predstavljajo pomemben del jezika, ki se pogosto aktualizira, prenavlja in izrablja v oglaševalske in druge namene. Kljub temu jim je v učnih načrtih in posledično tudi v procesu izobraževanja namenjena manjša pozornost, zato skušamo v projektu ta primanjkljaj odpraviti.

Naše izhodišče je, da frazemi in pregovori ob ustreznem didaktičnem pristopu predstavljajo velik izziv in motivacijo za učenje/poučevanje. Gre za enote, ki lahko bistveno izboljšajo jezikovne zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja ter motivirajo za vseživljenjsko učenje in raziskovanje.

V tem sklopu bomo pripravili celostno obravnavo frazemov in pregovorov, ki bo prilagojena ciljnim uporabnikom. Prvi del sklopa se bo nanašal na izdelavo slovarskega opisa frazemov in pregovorov; na podlagi analiz poznavanja, rabe in pogostosti bo izbranih 100 frazemov in 100 pregovorov, za katere bomo skladno z najsodobnejšimi leksikografskimi načeli pripravili  celostne slovarske opise. Drugi del sklopa bo vezan na pripravo raznovrstnih vaj in nalog, s pomočjo katerih bodo učenci spoznavali in utrjevali frazeme in pregovore, ne samo tiste, ki bodo podrobneje predstavljeni v slovarski obliki, temveč tudi druge, ki jih bomo zbrali v posebnem seznamu frazemov in pregovorov.

Besedilo

Povprečni uporabnik jezika pozna med 1600 in 2000 besedilnih vrst ali njihovih različic. Iz vse te skorajda nepopisne množice besedil bomo izluščili tiste besedilne vrste, ki jih bo učeči v procesu izobraževanja in kasneje v življenju najverjetneje oblikoval (pisal, govoril) in interpretiral (bral, poslušal) o vsebinah, ki bodo zanimive za ciljnega uporabnika. Načrtujemo vaje in naloge o čestitki, zahvali, opravičilu, prošnji, življenjepisu, osmrtnici, oglaševalskih besedilih, malih oglasih, horoskopu, reportaži, okrogli mizi, poljudnoznanstvenem prispevku, spletni strani, spletnih klepetalnicah, družabnih omrežjih, e- in klasičnem pismu, recenziji, jedilnem listu, intervjuju, vremenski napovedi in drugih. Pri tem bomo upoštevali različne ubeseditvene načine, razmerja med udeleženci, funkcije besedila in drugo, kar sodi k analizi besedila in njegovi interpretaciji.

Vaje in naloge bodo temeljile na aktualnih, avtentičnih besedilih, ki jih bomo zbrali v projektu. Prek pridobivanja znanj o jezikovni rabi (tj. o jezíkanju), o razvijanju kritičnega odnosa do interpretirane vsebine izhodiščnega besedila, o konkretnih oblikovnih in pomenskih značilnostih posamezne besedilne vrste, posameznega besedila, bo omogočeno načrtno in zavestno razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti v maternem jeziku.

Teme in razlage (baza znanja)

Vsi štirje predhodni sklopi bodo poleg vaj opremljeni s številnimi razlagami jezikovnih pojavov, pravil oz. jezikovnih vsebin nasploh. Te razlage bomo združili v posebno bazo in v zadnjem sklopu učnega e-okolja bodo lahko uporabniki brskali in iskali po teh vsebinah neodvisno od vaj, ki so povezane z njimi.

Igričarski elementi, grafika, animacije

V drugem delu projekta bomo e-okolje skušali podpreti z različnimi igričarskimi elementi, grafiko in animacijami, da bi s tem dosegli čim večjo motivacijo za uporabo. Tako bodo npr. vaje izvedene v obliki igric, uspešno izvajanje vaj bo nagrajeno z značkanjem, dodajali bomo všečne grafične elemente, kot so fotografije, smeški ipd. Zlasti v tem delu bomo skušali vključevati tudi Vaše učenke in učence ter oblikovati okolje skupaj z njimi, saj prav oni najbolje vedo, kaj bi jih motiviralo in jim bilo všeč.