Aktivnosti


 

Št.

 

Naziv dejavnosti

 

Opis dejavnosti z navedenimi okvirnimi stroški

 

Predvideni učinki in rezultati

 

Čas izvedbe dejavnosti
(od do)

1

 

PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI
 

 

 

 
1.1 Načrtovanje dela v projektni skupini
 • Definirali bomo metodologije dela.Izvedli bomo uvodni sestanek članov projektne skupine in članov posameznih delovnih sklopov(delovni, vsebinski, finančni in kadrovski, terminski načrt).
 • Definirana metodologija dela, podroben program projekta in terminski načrt projekta.
 • Sistematično  zastavljeno delo (po posameznih vsebinskih sklopih).
 • Pripravljeni individualni načrti dela članov projektnih skupin.
junij 2017–september 2017
1.2 Ugotavljanje računalniške opremljenosti sodelujočih šol
 • Preverjali bomo možnosti za izvajanje predvidenih aktivnosti.
 • Vzpostavljali bomo stike s šolami.
 • Izdelali bomo ankete za sodelujoče šole.
 • Pregledali bomo ankete.
 • Izvedli bomo videokonference z vključenimi šolami.
 • Dopis vključenim VIZ.Izdelana anketa za vključene šole.
 • Izpolnjevanje anket na posameznih šolah.
 • Videokonferenca z vključenimi šolami.
 • Učinkovito delo s posameznimi oddelki na posameznih šolah.
 • Individualizacija oz. prilagoditev dela.
junij 2017–oktober 2017
1.3   Definiranje celostne grafične podobe
 • Definirali bomo elemente grafične podobe skupaj z vodji posameznih projektnih sklopov. 
 • Definirani elementi grafične podobe s primeri uporabe za promocijske namene, dopise, spletno stran projekta, e-učno okolje,
 • Facebook profil projekta.
junij 2017–oktober 2017
1.4   Vzpostavitev spletnega strežnika 
 • Na infrastrukturi UM – FERI bomo vzpostavili spletni strežnik, ki ga bomo po nabavi strežnika selili na ta strežnik.
 • V ceno so vključene tudi licence za programsko opremo.
 • Vzpostavljen spletni strežnik.
junij 2017–oktober 2017
1.5 Izdelava predstavitvenega in intranet portala projekta
 • Na odprtokodni platformi bomo vzpostavili predstavitveni  in intranet portal projekta.
 • Izdelan predstavitveni portal, ki bo služil obveščanju širše javnosti  o dejavnostih na projektu.
 • Preko tega portala bodo dosegljivi vsi javno dostopni rezultati projekta.
 • Vzpostavljen intranet portal, ki bo namenjen članom projekta, učiteljem iz sodelujočih šol in naročniku projekta.
junij 2017–oktober 2017
1.6 Izdelava Facebook in Twitter profila projekta 
 • Za potrebe promocije projekta bomo vzpostavili Facebook in Twitter profil projekta. 
 • Vzpostavljen Facebook in Twitter profil projekta.
junij 2017–oktober 2017
1.7 Nakup strežnika za razvojne naloge in produkcijskoe-učno okolje
 • Nakupili bomo strežnik (strežnik bo  virtualiziran; en navidezni računalnik bo namenjen produkcijski, drugi pa razvojni platformi). 
 • Vzpostavljen strežnik, nameščena sistemska programska oprema.
marec 2018 – junij 2018

 

2

 

OSREDNJE DEJAVNOSTI

 

 

 

 

 

2.1

Učno e-okolje

 
     
2.1.1 Analiza trenutno aktualnih e-okolij za poučevanje jezikov (primarno e-okolij za slovenščino) 
 • Na podlagi analize strokovnih in znanstvenih člankov, spletnih e-učnih orodij in navodil za uporabo e-učnih okolij bomo naredili popis funkcionalnosti trenutno aktualnih e-orodij za poučevanje jezikov s poudarkom na obstoječih e-orodjih, ki jih v produkciji uporabljajo učenci in dijaki.
 • Dokument, v katerem bo analizirano trenutno stanje funkcionalnosti e-okolij za poučevanje jezikov (primarno e-okolij za slovenščino).
junij 2017-december 2017
2.1.2 Specifikacija zahtev za e-učno okolje
 • Definirali bomo odzivno oblikovano grafično podobo e-učnega okolja na podlagi celostne grafične podobe.Definirali bomo zahteve za korpusno bazo, bazo znanja, bazo frazemov in pregovorov.
 • Definirali bomo funkcionalnost in nabor podatkov, ki jih bo hranilo e-učno okolje.Definirali bomo zahteve za različne vrste vaj in nalog (uporaba korpusov, baze frazemov in pregovorov, besedilne vaje in uporaba seznama razlag pogostih napak).
 • Uporabili bomo agilni pristop k razvoju programske opreme, tako da bomo nove funkcionalnosti dodajali postopoma, zato bo e-okolje uporabno že od oktobra 2017 in se bodo funkcionalnosti dopolnjevale do decembra 2020.
 • Definirana odzivno oblikovana grafična podoba e-učnega okolja.Dokument s specificiranimi  zahtevami za e- učno okolje.
junij 2017-december 2020
2.1.3 Izdelava osnovnih funkcionalnosti e-učnega okolja
 • Izdelali bomo nekaj osnovnih funkcionalnosti učnojezikovnega e-orodja s pripadajočimi metodami dela.
 • Prototipno orodje bo pripravljeno tako, da ga bomo lahko v zadnjem trimesečju leta 2017 začeli predstavljati učiteljem na izbranih vzgojno-izobraževalnih zavodih.
 • Pri realizaciji bomo upoštevali celostno grafično podobo.
 • Izdelano prototipno učno jezikovno e-orodje s pripadajočimi metodami dela v osnovni različici.
 • Z orodjem bomo  preverjali ustreznost njegove zasnove, potrebne za njegovo nadaljnje razvijanje.
junij 2017-oktober 2017
2.1.4 Raziskovanje algoritmov za avtomatsko pregledovanje pravilnosti tvorjenih povzetkov in daljših odgovorov
 • Ukvarjali se bomo z novimi metodami za ugotavljanje pravilnosti daljših odgovorov in povzetkov besedila, za katerega mora učeči se napisati povzetek.
 • Program mora znati pravilno oceniti, ali je odgovor, ki je podan v daljšem besedilu, pravilen, delno pravilen, pomanjkljiv ali neustrezen.
 • Funkcionalnost avtomatskega ocenjevanja bomo izdelali kot odprto dostopno spletno storitev in jo bo mogoče javno uporabiti tudi v drugih programih.
 • Programska koda bo dostopna  pod licenco CC BY 4.0. 
 • Razvita nova funkcija in spletna storitev za avtomatsko pregledovanje pravilnosti tvorjenih povzetkov in daljših odgovorov.
januar 2018– december 2020
2.1.5 Raziskovanje algoritmov za adaptivno dodeljevanje nalog učečim 
 • Pregledali bomo znanstveno literaturo, ki se ukvarja z adaptivnim dodeljevanjem nalog glede na sposobnosti učečega in njegovo predznanje.
 • Za boljšo adaptivnost dodeljevanja nalog bomo uporabili podatke o predhodnem reševanju nalog učečega se in njemu podobnih (glede na usvojeno znanje) drugih učečih.
 • Programska koda bo dostopna pod licenco CC BY 4.0. 
 • Razvita nova funkcija in spletna storitev za adaptivno dodeljevanje nalog učečim.
januar 2018– december 2020
2.1.5.1.  Raziskovanje algoritmov za ugotavljanje vzorcev v označenih besedilih z uporabo pravil jezika in nadzorovanim učenjem iz učnega korpusa 
 • Za avtomatsko generiranje nalog iz naših korpusov moramo razpoznati dele besedil, ki jih lahko uporabimo v nalogah.
 • S pomočjo pravil, ki jih bodo definirali slovenisti in jezikovni tehnologi, bomo poiskali v znanstveni literaturi ustrezne algoritme za razpoznavanje vzorcev v besedilih in jih implementirali.
 • Programska koda bo pod licenco CC BY 4.0
 • Razvita nova funkcija in spletna storitev za ugotavljanje vzorcev v označenih besedilih z uporabo pravil jezika in nadzorovanim učenjem iz učnega korpusa.
januar 2018– december 2020
2.1.5.2. Implementacija filtrirnika in označevalnika besedil
 • Implementirali bomo filtrirnik in označevalnik besedil.
 • Funkcionalnosti, ki jih bomo implementirali, so priprava besedila, segmentacija, tokenizacija in lematizacija besedila, oblikoslovno označevanje, skladenjsko označevanje, razpoznavanje imenskih entitet, označevanje besednih zvez s pomočjo slovarjev in zbirk znanja, klasifikacija besedil ali posameznih odstavkov, ugotavljanje večpomenskosti, razreševanje sklicev.
 • Uporabili bomo odprtokodna orodja in korpuse iz projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku« in druga odprtokodna orodja, ki jih bomo prilagodili za obdelavo besedil v slovenskem  jeziku.Programska koda bo pod licenco CC BY 4.0.
 • Implementiran filtrirnik in označevalnik besedil.
december 2017–december 2019
2.1.5x Načrtovanje učnega e-okolja
 • Specificirali bomo podatkovno bazo in XML-sheme za korpuse, bazo znanja, različne vrste vaj ter bazo frazemov in pregovorov.Specificirali bomo funkcionalnost za različne vrste vaj.
 • Definirana podatkovna baza in XML-sheme.
junij 2017–december 2019
2.1.6 Izdelava učnega e-okolja
 • Izdelali bomo avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov e-okolja (prijava preko identitet ARNES AAI, registracije uporabnikov v e-okolju, dodeljevanje identitet v e-okolju, avtorizacije v e-okolju, avtentikacije preko Facebooka).
 • Izdelali bomo funkcionalen skrbniški in učiteljev  vmesnik za vaje na podlagi korpusov, baze znanja, besedil, baze frazemov.Izdelali bomo funkcionalen vmesnik učečega za vaje. Izdelali bomo funkcionalnosti za vaje na podlagi baze frazemov in pregovorov.
 • Programska koda bo na voljo pod licenco CC BY 4.0
 • Izdelano učno e-okolje.Možnost rabe e-orodij na sodelujočih VIZ.Prost dostop do učnega e-okolja
december 2017–september 2021
2.1.7. Izdelava dinamičnega korpusa besedil za vaje 
 • Izdelali bomo orodje, ki bo pridobivalo besedila iz virov, za katere se bomo dogovorili, da nam jih avtorji dajo na voljo za uporabo v e-okolju pod licenco CC BY 4.0. Ta besedila bomo avtomatsko oblikoslovno in skladenjsko označili in jih uporabili pri nalogah in vajah.
 • Izdelano orodje, ki bo pridobivalo vsebine iz prostodostopnih virov.
september 2019–september 2021
2.1.8. Implementacija vtičnika za sistem za upravljanje z učnimi vsebinami Moodle 
 • Dostop do reševanja vaj učečim bomo ponudili kot vtičnik za Moodle. 
 • Izdelan vtičnik za Moodle.
december 2019–december 2020
2.1.9. Implementacija grafičnih elementov k vajam in nalogam, ki jih bodo implementirali zunanji izvajalci 
 • Razvili bomo skrbniški vmesnik, ki bo omogočal vstavljanje animacij, slik, video gradiv, avdio gradiv, ki jih bodo razvijali zunanji izvajalci.
 • Izdelan skrbniški vmesnik za dodajanje grafičnih elementov k vajam
januar 2020–januar 2021
2.1.10. Testiranje e-okolja
 • Testirali bomo funkcionalnost in delovanje e-okolja.
 • Kupili bomo prenosne in tablične računalnike ter mobilne telefone za potrebe testiranja učnih jezikovnih e-orodij.
 • Testna dokumentacija.Prenosni in tablični računalniki ter mobilni telefoni za testiranje.
september 2017–junij 2021
2.1.11.
 • Namestitev verzij e-okolja v produkcijsko okolje
 • Postavili bomo zasnovo učnega e-okolja na splet. Nove verzije se bodo nameščale predvidoma  na vsake pol leta.
 • Nameščena prva verzija e-okolja, možnost prvih odzivov.Skupen dostop.Dostopnost gradiv za usposabljanje učiteljev.
september 2017–september 2021
2.1.12. Tehnično vzdrževanje e-orodja
 • Zagotavljali bomo dostopnost e-orodja.
 • E-orodje dostopno na principu 365/7/24.
september 2017–september 2021
2.1.13. Vsebinsko vzdrževanje e-orodja
 • Del nalog in vaj bo v učnem okolju trajen (ne bodo generirane iz korpusov) in jih bomo lahko vstavljali oziroma spreminjali.
 • Vstavljene novih trajnih nalog.
september 2017–september 2021

2.2

Korpus besedil za vaje

 

 

 

 
2.2.1 Specifikacije korpusa in njegovih podenot
 • Specificirali bomo tri vsebinske sklope korpusa: ročno pregledan (1 mio. besed), statični (10 mio. besed), dinamični (zajema iz aktualnih spletnih vsebin).
 • Specificirali bomo gradiva za vse vsebinske sklope korpusa.
 • Kategorizirali bomo gradiva glede na težavnostne stopnje.
 • Specificirali bomo metainformacije o besedilih.
 • Uredili bomo avtorske pravice. 
 • Specifikacije korpusa (vsebinsko poročilo).
 • Vzorec pogodb(e) za urejanje avtorskih pravic.
september 2017–januar 2018  
2.2.2 Izdelava statičnega korpusa
 • Zbirali bomo besedila.
 • Predprocesirali bomo besedila (pretvorbe datotek v enoten format, kodiranje, dodajanje metainformacij, kot so vir, letnica itd.).
 • Kategorizirali bomo besedila po tematiki in zahtevnosti glede na strukturo povedi in razumevanje.Lektorirali bomo besedila v obsegu 1 mio. besed (4000 avtorskih strani).
 • Označevali bomo besedila z orodji, evalvirali uspešnost označevanja in prilagajanje orodij na izbrano domeno: tokenizacija, lematizacija, oblikoslovno označevanje, skladenjsko označevanje, imenske entitete.
 • Definirali bomo XML-sheme in kodirali v definirano shemo. 
 • Ročno pregledan, uravnotežen in označen korpus v obsegu 1 mio. besed v obliki XML.
 • Uravnotežen in označen korpus v obsegu 10 mio. besed v obliki XML.
februar 2018–december 2019  

2.3

Korpus praktičnosporazumevalnih besedil
     
2.3.1 Specifikacije korpusa in njegovih podenot 
 
 • Specificirali bomo vsebinske sklope 200 besedil za pisni podkorpus.Specificirali bomo metainformacije o besedilih.
 • Uredili bomo avtorske pravice.Specificirali bomo vsebinske sklope besedil za govorni podkorpus  50 pogovorov.
 • Specificirali bomo metainformacije o besedilih.urejanje avtorskih pravic
 • Specifikacije korpusa (vsebinsko poročilo).
 • Vzorec pogodb(e) za urejanje avtorskih pravic. 
februar 2018-maj 2018  
2.3.2 Izdelava pisnega podkorpusa
 • Zbirali bomo besedila.
 • Predprocesirali bomo besedila (pretvorbe datotek v enoten format, kodiranje, dodajanje metainformacij, kot so vir, letnica itd.).
 • Anonimizirali bomo pretvorbo v PDF/skeniranje.
 • Kategorizirali bomo besedila po tematiki.
 • Označevali bomo besedila z orodji, evalvirali uspešnost označevanja in prilagajali orodja na izbrano domeno: tokenizacija, lematizacija, oblikoslovno označevanje, skladenjsko označevanje, imenske entitete. 
 • Definirali bomo XML-sheme in kodirali v definirano shemo. 
 • Uravnotežen in označen pisni podkorpus v obsegu 200 besedil v XML-obliki.
junij 2018-december 2019  
2.3.3 Izdelava govornega podkorpusa
 • Snemali bomo pogovore.Ročno bomo transkribirali pogovore v pogovornem zapisu.
 • Transkribirali bomo pogovore v standardiziranem zapisu.
 • Validirali bomo transkribiranje.
 • Definirali bomo XML-sheme in kodirali v definirano shemo. 
 • Uravnotežen in označen govorni podkorpus v obsegu 50 pogovorov v XML-obliki s pripadajočimi avdio posnetki. 
junij 2018-december 2019  

2.4

Baza frazemov in pregovorov
     
2.4.1 Specifikacije baze frazemov in pregovorov
 • Definirali bomo frazeme in pregovore ter izdelali njihovo tipologijo.
 • Pregledali bomo literaturo in obstoječe vire frazemov in pregovorov.
 • Opredelili bomo didaktično relevantnost frazemov in pregovorov (didaktično pomembno leksiko).
 • Opredelili bomo kriterije za izbor frazemov in pregovorov v bazo (npr. aktualnost, tematska navezanost na didaktično relevantne teme).
 • Izdelana definicija frazemov in pregovorov.
 • Izdelana tipologija frazemov in pregovorov.
 • Analiza obstoječih frazeoloških virov in učbeniških gradiv.
 • Opredeljena didaktična relevantnost.
 • Izdelani kriteriji za zajem in izbor ožjega seznama frazemov in pregovorov. 
september 2017–januar 2018
2.4.2 Izdelava seznama frazemov in pregovorov
 • Frazeme in pregovore bomo avtomatsko luščili iz obstoječih  besedilnih virov (npr. Gigafida, Gos, Janes, splet).
 • Ročno bomo pregledovali avtomatsko izluščene enote.
 • Frazeme in pregovore bomo ročno zajemali iz  drugih relevantnih virov (učbeniško gradivo, obstoječe zbirke).
 • Izbrali bomo frazeme in pregovore za natančnejšo slovarsko obdelavo.
 • Izdelali bomo geslovnik.
 • Izbrane frazeme in pregovore bomo kategorizirali. 
 • Izdelan in pregledan širši seznam frazemov in pregovorov (selekcija; izbor enot po kriterijih).
 • Izdelan ožji seznam frazemov in pregovorov  za podrobno slovarsko obdelavo (100 frazemov in 100 pregovorov); izdelan geslovnik.
 • Izdelana kategorizacija izbranih enot.
februar 2018–marec 2019
2.4.3 Izdelava celostnih slovarskih opisov frazemov in pregovorov
 • Pregledali bomo literaturo in specificirali navodila za celostni slovarski opis frazemov in pregovorov.
 • Slovarsko bomo obdelali izbrane enote (v obsegu 100 frazemov in 100 pregovorov).
 • Opredelili bomo zgradbo baze frazemov in pregovorov.
 • Oblikovali bomo uporabniške vmesnike za prikaz podatkov glede na ciljne skupine, zahtevnostno raven ipd.
 • Izdelana analiza stanja na podlagi pregledane literature.Izdelana navodila za celostni slovarski opis frazemov in pregovorov.
 • Izdelani slovarski opisi za izbrane enote (100 frazemov in 100 pregovorov).
 • Opredelitev zgradbe baze frazemov in pregovorov.
 • Oblikovanje uporabniških vmesnikov za prikaz podatkov glede na ciljne skupine, zahtevnostno raven ipd. 
april 2019–marec 2020

2.5

Vaje, naloge

 

 

 
2.5.1 Okvirni načrt vaj in nalog
 • Pregledali bomo učne načrte za slovenščino v OŠ in SŠ.
 • Pregledali bomo relevantne priročnike.Izbrali bomo učno snov, za katere bomo v projektu pripravili vaje in naloge.
 • Zasnovali bomo težavnostne stopnje vaj in nalog. 
 • Splošne specifikacije vaj in nalog (vsebinsko poročilo).
junij 2017–november 2017
2.5.2 Vaje in naloge na podlagi korpusa
 • Specificirali in opisali bomo vaje in naloge po učnih snoveh in težavnostnih stopnjah.Izdelali bomo navodila k vajam in nalogam za uporabnike ter navodila za programerje. 
 • Specifikacije vaj in nalog na podlagi korpusa z navodili k vajam za uporabnike in za programerje (vsebinsko poročilo).
januar 2019–december 2019
2.5.3 Vaje in naloge na podlagi drugih obstoječih virov
 • Pregledali in izbrali bomo vire.
 • Specificirali in opisali bomo vaje in naloge po učnih snoveh in težavnostnih stopnjah.
 • Izdelali bomo navodila k vajam in nalogam za uporabnike ter navodila za programerje.
 • Specifikacije vaj in nalog na podlagi drugih obstoječih virov z navodili k vajam za uporabnike in za programerje (vsebinsko poročilo).
januar 2020–december 2020
2.5.4 Vaje in naloge na podlagi baze frazemov in pregovorov
 • Specificirali in opisali bomo vaje in naloge po učnih snoveh in težavnostnih stopnjah.
 • Izdelali bomo navodila k vajam in nalogam za uporabnike ter navodila za programerje.
 • Specifikacije vaj in nalog na podlagi baze frazemov in pregovorov z navodili k vajam za uporabnike in za programerje (vsebinsko poročilo).
april 2019–marec 2020
2.5.5 Vaje in naloge za besedilno raven
 • Specificirali in opisali bomo vaje in naloge po učnih snoveh in težavnostnih stopnjah.
 • Izdelali bomo navodila k vajam in nalogam za uporabnike ter navodila za programerje.
 • Specifikacije vaj in nalog za besedilno raven z navodili k vajam za uporabnike in za programerje (vsebinsko poročilo).
April 2019–marec 2021
2.5.6 Definiranje grafičnih elementov k vajam in nalogam
 • Naredili bomo idejni osnutek grafičnih elementov in animacij k vajam in nalogam. 
 • Specifikacije grafičnih elementov (vsebinsko poročilo).
april 2019–december  2019  
2.5.7 Izdelava grafičnih elementov k vajam in nalogam
 • Izdelali bomo grafične elemente k vajam in nalogam v skladu z idejnim načrtom. 
 • Izdelana grafika in animacije
januar 2020–januar 2021

2.6

Baza znanja

 

 

 

 
2.6.1 Specificiranje vključevanja razlag v vaje in naloge
 • Izbrali bomo vaje in naloge, pri katerih bo omogočeno vnašanje razlag.
 • Zasnovali bomo način vnašanja razlag s strani uporabnikov.
 • Izdelali bomo specifikacije za programerje. 
 • Specifikacije vključevanja razlag v vaje in naloge skupaj s specifikacijami za programerje (vsebinsko poročilo).
november  2019–marec 2020
2.6.2 Izdelava seznama razlag
 • Analizirali bomo najpogostejše odstope od knjižne norme, ki jih delajo učenci pri pisanju, in snovi, ki jim povzročajo največ težav.
 • Definirali bomo seznam razlag, ki jih bomo izdelali v projektu. 
 • Seznam razlag, ki jih bomo izdelali v projektu (vsebinsko poročilo).
april 2020–junij 2020
2.6.3 Izdelava razlag
 • Zasnovali bomo bazo razlag.
 • Zasnovali bomo slovnični opis, jezikovnonormativni opis, jezikovnostilistični opis.
 • Izdelali bomo splošna navodila za izdelavo razlag.
 • Izdelali bomo razlage za min. 200 problemov.
 • Definirali bomo XML-sheme baze razlag in pretvorili v shemo. 
 •   Izdelana baza razlag v XML-obliki, dostopna po licenci CC BY.
julij 2020–julij 2021

2.6.4
Redakcija baze znanja
 •   Pregledali bomo bazo znanja. 
 •   Pregledana in usklajena baza, odpravljene morebitne pomanjkljivosti.
 

2.7

Didaktični del
   
 
2.7.1 Didaktični pristopi
 •  Analizirali bomo didaktične  pristope. 
 • Definirali bomo inovativne didaktične pristope. 
 • Razvijali bomo inovativne učne pristope, metode. 
 •   Dokument s specifikacijo inovativnih pristopov.
junij 2017–december 2017
2.7.2 Izdelava smernic in strategij na področju prožnih oblik učenja
 • Pripravili bomo smernice in strategije na področju inovativnih učnih pristopov in metod. 
 • Izdelane smernice. 
 • Izdelana predloga za strateški dokument. 
 • Sprejem strategije posameznih VIZ (2020). 
 • Izvajanje strategije prožnih oblik učenja v šolskem letu 2020/21 na vseh sodelujočih VIZ.
januar 2019–december 2019

3

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV SLOVENŠČINE

 

 

 
3.1 Izobraževanje učiteljev
 • Pripravili bomo izobraževanja za učitelje.  Pripravili bomo gradiva za učitelje.
 • Izvedli bomo izobraževanja za učitelje. 
 • Učitelje bomo usposabljali za delo z e-orodji. 
 • Učitelje bomo seznanjali z inovativnimi učnimi pristopi in metodami poučevanja slovenščine. 
 • Učitelje bomo seznanjali s strokovnimi novostmi. 
 • Izdelana gradiva za izobraževanje.
 • Krepitev strokovne usposobljenosti. 
 • Usposobljenost za delo z e-orodji. 
 • Zmožnost rabe e-orodij. 
 • Seznanjenost s strokovnimi novostmi. 
 • Vključitev e-orodij v pouk slovenščine.
oktober 2017–september 2021 

4

SPREMLJANJE PROJEKTA

 

 

 
4.1 Pridobivanje  povratnih informacij
 • Sproti bomo zbirali odzive, pripombe, komentarje, pobude, predloge učiteljev in učencev. 
 • Pripravili bomo ustrezne vprašalnike.  Izvedli bomo anketo (ugotavljanje zadovoljstva). 
 • Analizirali bomo vprašalnike in zbrali ugotovitve.
 • Zbrane povratne informacije.
 • Izdelani vprašalniki. 
 • Izpolnjeni vprašalniki.
 • Analiza vprašalnikov. 
 • Zbrane ugotovitve.  
oktober 2017–september 2021
4.2 Spremljanje učinkov projekta
 • Spremljali bomo uspešnost vključitve strategije prožnih oblik učenja v učni proces. 
 • Spremljali bomo učinkovitost učnega e-okolja. 
 • Spremljali bomo učinke projekta 1 leto po zaključku projekta. 
 • Izdelali bomo kazalnike učinka in rezultatov.
 • Pravočasno odkrivanje morebitnih težav. 
 • Ugotovitve o uspešnosti vključitve strategij. 
 • Ugotovitve o učinkovitosti učnega e-okolja. 
 • Ohranjanje stikov s šolami. 
 • Izdelani kazalniki učinka in rezultatov. 
januar 2020–september 2022

5

DISEMINACIJA PROJEKTA

 
   
5.1 Dejavnosti informiranja in komuniciranja 
 • Obveščali bomo strokovno javnost o projektu v strokovnih in znanstvenih revijah. 
 • Obveščali bomo širšo javnost o projektu (tiskovne konference, dogodki, sejmi). 
 • Komunicirali bomo z neposredno vključenimi VIZ. 
 • Komunicirali bomo z drugimi VIZ. 
 • Vsebinsko bomo vzdrževali predstavitveni in intranet portal projekta. 
 • Vsebinsko bomo vzdrževali Facebook, Twitter profil. 
 • Projekt bomo predstavljali v medijih (radio, TV, časopisje). 
 • Projekt bomo predstavljali na strokovnih in znanstvenih  konferencah doma in v tujini. 
 • Projekt in z njim povezane aktivnosti bomo predstavili na spletni strani UM in fakultetnih spletnih straneh (FF, FERI, PeF). 
 • Zasnovali bomo vsebino videospota. 
 • Najmanj 10 objav prispevkov v strokovnih in znanstvenih publikacijah (na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni). 
 • Najmanj 10 predstavitev projekta na konferencah. 
 • Sistematično in sprotno predstavljene projektne aktivnosti, rezultati, odzivi, aplikacije, projektno gradivo (v medijih, na socialnih omrežjih, na spletnih straneh …). 
 • Izdelana vsebina videospota projekta. 
junij 2017–september 2021
5.2 Videospot projekta
 •   Izdelali bomo videospot projekta. 
 • Videospot (publiciranje na YouTubu, spletni strani projekta, Facebooku).
februar 2021–marec 2021
5.3 Predstavitvena brošura projekta 
 •   Izdelali bomo predstavitveno brošuro. 
 •   Brošura.
januar 2021
5.4 Organizacija strokovne konference in priprava zbornika
 • Organizirali bomo strokovno konferenco in pripravili zbornik. 
 • Spodbujali bomo učitelje za aktivno vključevanje. 
 •   Konferenca.  Zbornik.
april/maj 2021
5.5 Organizacija okrogle mize
 • Organizirali bomo okroglo mizo. 
 • Spodbujali bomo učitelje za aktivno vključevanje. 
 •   Okrogla miza.
april/maj 2021
5.6 Priprava strokovne monografije 
 • Pripravili bomo strokovno monografijo. 
 • Spodbujali bomo učitelje za aktivno vključevanje. 
 •   Strokovna monografija.
september 2021
5.7 Vključevanje študentov v projektne aktivnosti
 • Rezultate projekta bomo aplicirali v študijske namene. 
 •   Informiranje o projektu, promocija projekta.
oktober 2017–september 2021
5.8 Promocijsko gradivo projekta
 • Vsebinsko bomo pripravili promocijsko gradivo. 
 • Grafično bomo oblikovali promocijsko gradivo.
 •   Predloge za promocijsko gradivo.
oktober 2017–september 2021
5.9 Izdelava promocijskega gradiva
 •   Izdelali bomo promocijski material.
 • 100 plakatov,  zloženk, letakov. 
 • Po 500 svinčnikov, USB-ključkov, majic, zvezkov, skodelic …
oktober 2017–september 2021
5.10 Prevajanje v angleščino
 •   Prevedli bomo promocijski material v angleščino.
 •   Gradivo v angleščini.
 

6

UPRAVLJANJE PROJEKTA

 

 

 

 
6.1 Vodenje projekta
 • Vodja projekta bo skliceval in izvajal sestanke z vodji posameznih vsebinskih sklopov.
 • Preverjal bo stanje izvajanja posameznih dejavnosti po vsebinski in finančni plati. 
 • Upravljal bo s spremembami in tveganji v projektu. 
 • Poročal bo o poteku projekta. 
 • Evalviral bo projekt. 
 • Skrbel bo za strategijo trajnosti. 
 • Razreševal bo probleme v zvezi z avtorskimi pravicami.
 • Zapisniki sestankov vodje projektne skupine s člani posameznih vsebinskih sklopov. 
 • Zabeležka zahtev in odločitev o sprejemu sprememb na projektu. 
 • Sprotno obveščanje in poročanje o poteku dela, doseženih rezultatih. 
 • Koordinirano, usklajeno in učinkovito delo.  Sledenje vsebinskemu, terminskemu in finančnemu načrtu. 
 • Sledenje učinkom, doseganju rezultatov.
junij 2017-september 2021
6.2 Koordinacija posameznih vsebinskih sklopov
 • Koordinirali bomo didaktično področje. 
 • Koordinirali bomo slovenistično področje. 
 • Koordinirali bomo področje za jezikovne korpuse. 
 • Koordinirali bomo področje za jezikovna e-orodja.
 • Zapisniki sestankov vodje projektne skupine z vodji posameznih vsebinskih sklopov.
 • Mesečna poročila projektne skupine o stanju na projektu,združena letna poročila o stanju na projektu, usklajene in pravočasne aktivnosti članov posameznih vsebinskih sklopov.
junij 2017-september 2021
6.3 Administrativno delo
 • Opravljali bomo analitično evidenco. 
 • Pripravljali in oddajali bomo sprotna (letna) poročila. 
 • Pripravljali in oddajali bomo končno poročilo. 
 • Pripravili in oddali bomo zaključno poročilo (o doseganju rezultatov). 
 • Zbirali bomo poročila o delnih rezultatih.  Pisali bomo zapisnike sestankov. 
 • Hranili bomo dokumentacije o projektu. 
 • Zagotavljali bomo dostopnost dokumentacije. 
 • Informirali bomo ministrstvo o poteku projekta, doseganju ciljev, rezultatov. 
 • Dopolnjevali bomo vsebine predstavitvenega in intranet portala projekta. 
 • Redno oddana in ustrezno pripravljena poročila. 
 • Evidentirana dokumentacija. 
 • Učinkovita, stalna korespondenca med ministrstvom, prijaviteljem projekta in vzgojno-izobraževalnimi zavodi. 
 • Ažurno dopolnjena vsebina predstavitvenega in intranet portala.
 junij 2017-september 2021
6.4 Finančno vodenje projekta
 • Vodili bomo računovodsko evidenco. 
 • Hranili bomo finančno dokumentacijo o projektu. 
 • Zagotavljali bomo dostopnost finančne dokumentacije. 
 • Pripravili bomo finančni načrt. 
 • Dokumentirali bomo odhodke, prihodke. 
 • Sprotno bomo vnašali zahtevane podatke v spletno aplikacijo za poročanje, ki jo bo predpisal naročnik projekta. 
 • Računovodska evidenca. 
 • Hranjena in dostopna dokumentacija.
 • Finančni načrt. 
 • Poročani podatki.
junij 2017-september 2021